Zilte Landbouw

Wereldwijde problemen - Eén praktische oplossing

Scroll
  •   Voedseltekorten
  •   Waterschaarste
  •   Degradatie van landbouwgrond  door zoutophoping (Verzilting)
  •   Armoede & dalende inkomens
salinizationdroughtlow yield due to soil salinitysalt accumulation

Verzilting

Verzilting (salinization) is wereldwijd één van de grote bedreigingen voor de landbouwsector. Grofweg 63 miljoen hectare, ofwel 20% van alle geïrrigeerde landbouwgrond, kampt met verzilting. Samen met verzilting leiden veelvuldige periodes van droogte, veroorzaakt door klimaatverandering, voor veel kleine boeren tot toenemende armoede en inkomensverlies. De economische schade in termen van door verzilting teruglopende oogsten wordt geschat op 27.3 miljard USD per jaar.

Zilte Landbouw - een slimme oplossing

Lang werd gedacht dat verzilte bodems onbruikbaar zijn voor landbouw. Maar inmiddels heeft jarenlang onderzoek aangetoond dat het goed mogelijk is gewassen te telen op zilte bodems. Sleutelfactoren voor een succesvolle teelt zijn de juiste selectie van (zoutminnende) gewassen, irrigatietechnieken, waterbeheer en bemesting. Al deze aspecten moeten zijn afgestemd op de lokale omstandigheden, in het bijzonder klimaat en bodem.

Zilte landbouw (saline agriculture) betreft de productie van voedsel op zilte bodems en in gebieden waar zoet water schaars is. Naast zoet water wordt zout of brak water gebruikt voor de irrigatie van het gewas.

Kansen

Zilte landbouw maakt het mogelijk om:

  • Jaarrond gewassen te verbouwen (zowel in het droge seizoen als tijdens de moesson).
  • Brak- en zelfs zeewater te gebruiken voor irrigatie.
  • De productiviteit van verzilte landbouwgrond te verhogen, en grond die wegens verzilting is afgeschreven opnieuw in gebruik te nemen.
  • Je productie en inkomen te verhogen als je wordt geconfronteerd met afnemende oogsten door verzilting.

Wij hebben de kennis en de oplossing om je te helpen! 

Aan de slag: bepaal het zoutgehalte van je bodem

Onderzoek je bodem - We adviseren je eerst het zoutgehalte van je akker te meten. Dit helpt ons om je probleem te duiden.

Benodigdheden: spa of schep; maatbeker; EC-meter (EC staat voor electrical conductivity, ofwel elektrische geleidbaarheid)
Bekijk onze instructievideo voor een demonstratie hoe je de bodem bemonstert en het zoutgehalte bepaalt.

Een bodemmonster nemen


 

Bepaal het zoutgehalte van het mengmonster

Instructie

Neem na het uitvoeren van de zoutbepaling alsjeblieft contact met ons op. We zullen dan bekijken of en hoe we je kunnen helpen.

Zilte LandbouwZilte LandbouwZilte LandbouwZilte Landbouw

Het bewezen succes van onze aanpak

De Salt Farm Foundation is een Nederlandse stichting zonder winstoogmerk. Na meer dan 10 jaar onderzoek zijn we erin geslaagd verschillende gewassoorten- en cultivars te identificeren en telen onder zilte omstandigheden. Ons commerciële zusterbedrijf – Salt Farm Texel werkt momenteel samen met ICCO Cooperation om 5000 boeren in de kustregio van Bangladesh op te leiden. We helpen hen gewassen als wortel, kool en aardappel te telen. Ook in de Sindh regio in Pakistan hebben we succesvol zouttolerante aardappelrassen geteeld (2014-2016).

The salt solution project - ICCOFood security for a sustainable futureopen-air lab, texel

Lees verder

Blader door ons kenniscentrum (in het Engels) en leer meer over zilte landbouw.

Kenniscentrum

Up

Subscribe to our mailinglist Stay updated.

Your email:

©2023 Saline Agriculture Worldwide
Disclaimer & PrivacyCookie policy
Webdevelopment: 2nd Chapter • Photo: ICCO/FrameIn Productions

Made possible by: